Top Tag

ทำไมกิจกรรมจิตอาสาจึงสำคัญ

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะหมายถึงจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมเพราะคำว่าสาธารณะคือสิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่เราพร้อมจะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน หลายๆคนจึงเลือกที่จะสละเวลาสำหรับดูคลิบหลุดมาทำกิจกรรมจิตอาสา หรือพ่อแม่บางคนที่อยากจะปรับพฤติกรรมการติดคลิบหลุดของลูกก็มักจะส่งเสริมให้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อไม่ให้ลูกหมกมุ่นกับคลิบหลุดมากเกินไป